امروز: دو شنبه 16/1/1389
Phone : 0913-868-9850

عنوان مطلب

یه روز یه جوونی سرش رو می چسبونه به شیشه آرایشگاه و از آرایشگر می پرسه چقدر طول می کشه تا نوبت من بشه؟ آرایشگر یه نگاهی به مغازه اش می اندازه و جواب می ده : حدود 2 ساعت دیگه و جوون می ره. چند روز بعد دوباره جوونه می آد و سرش رو می چسبونه به شیشه و می پرسه چفدر طول می کشه تا نوبت من بشه؟! دوباره آرایشگر یه نگاهی به ساعت مغازه اش می اندازه و جواب می ده : حدود 3 ساعت دیگه و جوون بازم می ره! دفعه بعد که جوونه میاد و این سوال رو می پرسه ، آرایشگره از یکی از دوستانش به نام جک می خواد که بره دنبال طرف ببینه این آدم کجا می ره؟ ماجرا چیه که هر دفعه می پرسه کی نوبتش می شه اما می ره و دیگه نمی آد ؟! جک می ره و بعد از مدتی در حالی که از شدت خنده اشک تو چشاش جمع شده بود بر می گرده، آرایشگر ازش می پرسه : خوب چی شد؟ کجا رفت؟ جک جواب می ده: رفت خونه تو !!!